Der Neustadt Centrum Mehr-Wert-Bonus

eyJpZCI6MjU2ODgsIm5hbWUiOiJEZXIgTmV1c3RhZHQgQ2VudHJ1bSBNZWhyLVdlcnQtQm9udXMiLCJzbHVnIjoibWVoci13ZXJ0LWJvbnVzIiwiZnJvbSI6IjIwMjQtMDQtMDEiLCJ0byI6IjIwMjQtMDUtMzEiLCJkYXRlIjoiIiwidGl0bGUiOiJEZXIgTmV1c3RhZHQgQ2VudHJ1bSBNZWhyLVdlcnQtQm9udXMiLCJzdWJ0aXRsZSI6IiIsImNvbnRlbnQiOiJQSEFnYzNSNWJHVTlJbVp2Ym5RdGQyVnBaMmgwT2lBME1EQTdJajVHY21WMWRDQmxkV05vSUhadmJTQXhMaUJCY0hKcGJDQmlhWE1nZW5WdElETXhMaUJOWVdrZ01qQXlOQ0JoZFdZZ1pHVnVJRTFsYUhJdFYyVnlkQzFDYjI1MWN5QnBiU0JPWlhWemRHRmtkQ0JEWlc1MGNuVnRJRWhoYkd4bElDaFRZV0ZzWlNraFBDOXdQZ284Y0NCemRIbHNaVDBpWm05dWRDMTNaV2xuYUhRNklEUXdNRHNpUGtKbGFTQmthV1Z6WlhJZ1FXdDBhVzl1SUhkcGNtUWdhbVZrWlhJZ1JXbHVhMkYxWmlCaFlpQXlNQ0JGZFhKdklHMXBkQ0JsYVc1bGJTQlRkR1Z0Y0dWc0lIWmxjbWZEdkhSbGRDNGdSbXhsYWNPZmFXY2daV2x1YTJGMVptVnVMQ0JrWlc1dUlGTmhiVzFsYkc0Z2JHOW9iblFnYzJsamFDRWdSc084Y2lBeklGTjBaVzF3Wld3Z1pYSm9ZV3gwWlhRZ2FXaHlJR2R5WVhScGN5QmxhVzVsYmlCdmNtbG5hVzVoYkNCT1pYVnpkR0ZrZENCRFpXNTBjblZ0SUZOb2IzQndhVzVuSUVKaFp5NGdSc084Y2lCa1pXNGdOaTRnVTNSbGJYQmxiQ0JsYVc0Z1RXRnNZblZqYUNCNmRTQjFibk5sY21WdElHVnBibnBwWjJGeWRHbG5aVzRnVjJsdGJXVnNZbWxzWkNCMWJtUWdlblZ0SURndUlGTjBaVzF3Wld3Z1pXbHVaVzRnUW05dWRYTXRRMjkxY0c5dUlHbHRJRmRsY25RZ2RtOXVJREl3SUVWMWNtOGhQQzl3UGdvOGNDQnpkSGxzWlQwaVptOXVkQzEzWldsbmFIUTZJRFF3TURzaVBzS2dUV2wwSUdWMGQyRnpJRWRzdzd4amEzUWdhR0ZpZENCcGFISWdlblZ6dzZSMGVteHBZMmdnWkdsbElFTm9ZVzVqWlN3Z1ltVnBJSFZ1YzJWeVpXMGdSMlYzYVc1dWMzQnBaV3dnWldsdVpXNGdNUzR3TURBZ1JYVnlieUJUYUc5d2NHbHVaeTFEYjNWd2IyNGdlblVnWjJWM2FXNXVaVzR1SUVSaGVuVWdaV2x1Wm1GamFDQmthV1VnZG05c2JITjB3NlJ1WkdsbklHRmlaMlZ6ZEdWdGNHVnNkR1VnUzJGeWRHVWdiV2wwSUdWMWNtVnVJRXR2Ym5SaGEzUmtZWFJsYmlCMlpYSnpaV2hsYmlCMWJtUWdZbVZwYlNCRFpXNTBaWEp0WVc1aFoyVnRaVzUwSUdWcGJuSmxhV05vWlc0dVBDOXdQZ284Y0NCemRIbHNaVDBpWm05dWRDMTNaV2xuYUhRNklEUXdNRHNpUGxkcGNpQmtjc084WTJ0bGJpQmxkV05vSUdScFpTQkVZWFZ0Wlc0Z2RXNWtJSGZEdkc1elkyaGxiaUIyYVdWc0lGTndZY09mSUdKbGFXMGdVMmh2Y0hCbGJpQjFibVFnUjJWelkyaGxibXRsSUdGaWNzT2tkVzFsYmlFOEwzQStDanh3UGladVluTndPend2Y0Q0S1BIQStSR2xsSUZSbGFXeHVZV2h0WldKbFpHbHVaM1Z1WjJWdUlHWnBibVJsZENCcGFISThjM1J5YjI1blBpQThZU0JvY21WbVBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyTnZibk52YkdVdVpHVjJjMjB1WkdVdmQzQXRZMjl1ZEdWdWRDOTFjR3h2WVdSekx6SXdNalF2TURNdlZHVnBiRzVoYUcxbFltVmthVzVuZFc1blpXNHRUV1ZvY2kxWFpYSjBMVUp2Ym5WekxuQmtaaUkrU0VsRlVqd3ZZVDQ4TDNOMGNtOXVaejR1UEM5d1Bnbz0iLCJ0ZWFzZXIiOiJVMmh2Y0hCbGJpRGlnSk1nVTNSbGJYQmxiQ0JUWVcxdFpXeHVJT0tBa3lCVGNHRnlaVzRnIiwiY2F0ZWdvcnkiOlsxNDg1XSwiaW1hZ2UiOiJodHRwczpcL1wvY29uc29sZS5kZXZzbS5kZVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyNFwvMDNcL05DSF9NZWhyV2VydEJvbnVzX0thbXBhZ25lX0ZCX0luc3RhX1Bvc3RfMTA4MHgxMDgwcHgucG5nIiwibGFuZyI6eyJlbiI6eyJpbWFnZSI6bnVsbCwidGl0bGUiOiIiLCJzdWJ0aXRsZSI6IiIsImNvbnRlbnQiOiIiLCJ0ZWFzZXIiOiIifX19

Entdeckt den MallPilot

eyJpZCI6MTc2MjgsIm5hbWUiOiJFbnRkZWNrdCBkZW4gTWFsbFBpbG90Iiwic2x1ZyI6Im1hbGxwaWxvdG5ldXN0YWR0Y2VudHJ1bSIsImZyb20iOiIyMDIzLTA1LTI0IiwidG8iOiIyMDI3LTA3LTI5IiwiZGF0ZSI6IiIsInRpdGxlIjoiRW50ZGVja3QgZGVuIE1hbGxQaWxvdCIsInN1YnRpdGxlIjoiIiwiY29udGVudCI6IlBIQStSR1Z5SUUxaGJHeFFhV3h2ZENCcGMzUWdaR0VnZFc1a0lHSmxjbVZwZEN3Z1pYVmphQ0JpWldrZ1pYVnlaVzBnVTJodmNIQnBibWN0UVdKbGJuUmxkV1Z5SUdsdElFNWxkWE4wWVdSMElFTmxiblJ5ZFcwZ1NHRnNiR1VnZW5VZ2RXNTBaWEp6ZE1POGRIcGxiaUVnUldkaGJDd2diMklnYVdoeUlHNWhZMmdnWkdWdElIQmxjbVpsYTNSbGJpQkhaWE5qYUdWdWF5Qm13N3h5SUdWMWNtVWdUV0Z0WVNCemRXTm9kQ3dnWldsdVpXNGdiR1ZqYTJWeVpXNGdVMjVoWTJzZ1pzTzhjaUJrWlc0Z1NIVnVaMlZ5SUhwM2FYTmphR1Z1WkhWeVkyZ2dZbkpoZFdOb2RDQnZaR1Z5SUdWcGJtWmhZMmdnZDJsemMyVnVJRzNEdG1Ob2RHVjBMQ0IzYVdVZ2FXaHlJSFZ1YzJWeUlFTmxiblJsY2lCdGFYUWdaR1Z0SUVKMWN5QmxjbkpsYVdOb1pXNGdhOE8yYm01MElDWWpPREl4TVRzZ2RXNXpaWElnUTJoaGRDMUJjM05wYzNSbGJuUWdhMlZ1Ym5RZ1pHRnpJRTVsZFhOMFlXUjBJRU5sYm5SeWRXMGdjMjhnWjNWMElIZHBaU0J6WldsdVpTQlhaWE4wWlc1MFlYTmphR1VnZFc1a0lHbHpkQ0JpWlhKbGFYUXNJR1YxWTJnZ1kyeGxkbVZ5WlNCVWFYQndjeUIxYm1RZ1FXNTBkMjl5ZEdWdUlHRjFaaUJoYkd3Z1pYVnlaU0JHY21GblpXNGdlblVnWjJWaVpXNHVQQzl3UGdvOGNENUVZU0IxYm5ObGNpQk5ZV3hzVUdsc2IzUWdaR1Z5ZW1WcGRDQnpaV2h5SUhacFpXeGxJRVp5WVdkbGJpQmlaV0Z1ZEhkdmNuUmxiaUJ0ZFhOekxDQnJZVzV1SUdWeklITmxhVzRzSUdSaGMzTWdaWElnWldsdUlHSnBjM05qYUdWdUlHMWxhSElnV21WcGRDQjZkVzBnVG1GamFHUmxibXRsYmlCaVpXN0R0blJwWjNRdUlGZHBjaUJoY21KbGFYUmxiaUJxWldSdlkyZ2djM1JsZEdsbklHUmhjbUZ1TENCMWJuTmxjbVZ1SUUxaGJHeHdhV3h2ZEdWdUlIZGxhWFJsY2lCNmRTQjJaWEppWlhOelpYSnVMQ0IxYlNCbGRXTm9JR1JsYmlCaVpYTjBiY08yWjJ4cFkyaGxiaUJUWlhKMmFXTmxJSHAxSUdKcFpYUmxiaTQ4TDNBK0NqeHdQa1Z1ZEdSbFkydDBJR1JwWlNCV2IzSjBaV2xzWlNCa1pYTWdUV0ZzYkhCcGJHOTBaVzRnZFc1a0lHeGhjM04wSUdWMVkyZ2dkbTl1SUhObGFXNWxjaUIxYldaaGJtZHlaV2xqYUdWdUlFdGxibTUwYm1seklHUmxjeUJPWlhWemRHRmtkQ0JEWlc1MGNuVnRjeUJpWldWcGJtUnlkV05yWlc0dUlFVjFjbVVnVTJodmNIQnBibWN0UlhKbVlXaHlkVzVuSUhkcGNtUWdaR0Z1YXlCa1pYTWdUV0ZzYkhCcGJHOTBaVzRnZW5VZ1pXbHVaVzBnYzNSeVpYTnpabkpsYVdWdUlIVnVaQ0IxYm5SbGNtaGhiSFJ6WVcxbGJpQkZjbXhsWW01cGN5RThMM0ErQ2p4a2FYWWdjM1I1YkdVOUluZHBaSFJvT2lBMk5EQndlRHNpSUdOc1lYTnpQU0ozY0MxMmFXUmxieUkrUENFdExWdHBaaUJzZENCSlJTQTVYVDQ4YzJOeWFYQjBQbVJ2WTNWdFpXNTBMbU55WldGMFpVVnNaVzFsYm5Rb0ozWnBaR1Z2SnlrN1BDOXpZM0pwY0hRK1BDRmJaVzVrYVdaZExTMCtDangyYVdSbGJ5QmpiR0Z6Y3owaWQzQXRkbWxrWlc4dGMyaHZjblJqYjJSbElpQnBaRDBpZG1sa1pXOHRNVGMyTWpndE1TSWdkMmxrZEdnOUlqWTBNQ0lnYUdWcFoyaDBQU0k0TURBaUlHRjFkRzl3YkdGNVBTSXhJaUJ3Y21Wc2IyRmtQU0p0WlhSaFpHRjBZU0lnWTI5dWRISnZiSE05SW1OdmJuUnliMnh6SWo0OGMyOTFjbU5sSUhSNWNHVTlJblpwWkdWdkwyMXdOQ0lnYzNKalBTSm9kSFJ3Y3pvdkwyTnZibk52YkdVdVpHVjJjMjB1WkdVdmQzQXRZMjl1ZEdWdWRDOTFjR3h2WVdSekx6SXdNak12TURVdlRrTklYMDFoYkd4UWFXeHZkRjlXYVdSbGIxOHhNRGd3ZURFek5UQndlQzV0Y0RRXC9YejB4SWlBdlBqeGhJR2h5WldZOUltaDBkSEJ6T2k4dlkyOXVjMjlzWlM1a1pYWnpiUzVrWlM5M2NDMWpiMjUwWlc1MEwzVndiRzloWkhNdk1qQXlNeTh3TlM5T1EwaGZUV0ZzYkZCcGJHOTBYMVpwWkdWdlh6RXdPREI0TVRNMU1IQjRMbTF3TkNJK2FIUjBjSE02THk5amIyNXpiMnhsTG1SbGRuTnRMbVJsTDNkd0xXTnZiblJsYm5RdmRYQnNiMkZrY3k4eU1ESXpMekExTDA1RFNGOU5ZV3hzVUdsc2IzUmZWbWxrWlc5Zk1UQTRNSGd4TXpVd2NIZ3ViWEEwUEM5aFBqd3ZkbWxrWlc4K1BDOWthWFkrQ2c9PSIsInRlYXNlciI6IlJYVmxjaUJrYVdkcGRHRnNaWElnUVhOemFYTjBaVzUwSUdsemRDQmlaWEpsYVhRZ1pYVmphQ0JpWldrZ1pYVnlaVzBnVTJodmNIQnBibWN0UVdKbGJuUmxkV1Z5SUdsdElFNWxkWE4wWVdSMElFTmxiblJ5ZFcwZ1NHRnNiR1VnZW5VZ2RXNTBaWEp6ZE1POGRIcGxiaUU9IiwiY2F0ZWdvcnkiOlsxNDg1XSwiaW1hZ2UiOiJodHRwczpcL1wvY29uc29sZS5kZXZzbS5kZVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyM1wvMDVcL0Rlc2lnbi1vaG5lLVRpdGVsLTIucG5nIiwibGFuZyI6eyJlbiI6eyJpbWFnZSI6bnVsbCwidGl0bGUiOiIiLCJzdWJ0aXRsZSI6IiIsImNvbnRlbnQiOiIiLCJ0ZWFzZXIiOiIifX19